Amdanom ni

Hanes y Cydweithredol Calon yn Tyfu Cyf/Growing Heart Co-operative

Wedi’i sefydlu ym 1996 fel rhan o Brosiect Amgylcheddol Henparcau, roedd ffocws cychwynnol y Cwmni Gydweithredol ar ddarparu anghenion sylfaenol, megis ffrwythau a llysiau organig a chyflenwadau o goed tân ar gyfer ein haelodau a’r gymuned ehangach.

Er mwyn helpu i ariannu’r gwaith o ddatblygu’n bellach dechreuon ni blannu coed a chasglu hadau coed ledled y DU, ochr yn ochr â’r cyflenwadau coed tân ac agweddau eraill ar y busnes yng Ngorllewin Cymru.

Yn 2006 cynyddodd ochr goedwigaeth y prosiect wedi i ni dderbyn grant gan y Comisiwn Coedwigaeth ac hefyd Coetiroedd i Bawb (Woodlands for All/Cyd Coed) i brynu safle 325 erw o Goetiroedd Ffynone a Cilgwyn sy’n ffinio â’n cartref bresennol ar fferm Hen Parcau. Ers hynny rydym wedi bod yn datblygu ein hethos o amgylch systemau gyfannol, o hau yr hadau hyd at lifio’r coed, trwy ddatblygu melin goed i ychwanegu gwerth at y llarwydd aeddfed a choed Pîn Douglas sy’n tyfu yn ein coetiroedd.

Yn ogystal rydyn ni wedi parhau i reoli’r pren caled ar gyfer cyflenwadau coed tân. Fel Cwmni Gydweithredol Nid Er Elw, rydym yn cynhyrchu arian ac yna’n defnyddio unrhyw arian dros ben i ariannu meysydd newydd i’w datblygu.

Cyflenwadau coed tân a thu hwnt: beth rydyn ni’n ei wneud nawr

Ar hyn o bryd mae’r Cwmni Gydweithredol Calon Yn Tyfu yn gweithio gyda phren mewn ffordd gyfannol -o gasglu hadau, plannu coed a rheoli’r coedwigaeth, hyd at brosesu pren fydd er enghraifft yn darparu cladin ar adeiladau lleol cynaliadwy. Defnyddir y pren hefyd i gynhesu cartrefi pobl yn ein cymuned trwy gyflenwadau o goed tân. Gallwch archebu coed tân gennym ni yma.

Gyda’r byd yn newid yn gyflym, rydym yn ymwybodol o’r heriau y mae unigolion a chymunedau yn eu gwynebu, o olew brig i unigrwydd, ac felly darlun cynaliadwy yw craidd ein gwaith. Ceisiwn fodelu bywyd byw, gweithiol o gynaliadwyedd sy’n diwallu’r anghenion lleol.

firewood supplies

Rydym wedi archwilio ystod eang o ddulliau o reoli’r hyn a wnawn, o ddefnyddio ceffyl a bwyell, hyd at ddefnyddio peiriannau modern effeithiol. Gweithia’r Cwmni Gydweithredol i hyfforddi a dysgu sgiliau i bobl leol fel rhan o’n tîm a cydweithiwn ag ystod o sefydliadau partner a sefydliadau cymunedol. Rydym yn ddeinamig ac yn greadigol ac yn gweld Cwmni Gydweithredol Calon yn Tyfu yn parhau i arloesi ffyrdd newydd o gefnogi’r amgylchedd a’r gymuned leol yn y dyfodol.

Rydyn ni wedi bod yn gwerthu cyflenwadau coed tân ers 1996, gyda llawer o gwsmeriaid ffyddlon ac argymhellwn bob amser i bobl brynu eu coed tân yn ystod misoedd yr haf, lle bo hynny’n bosibl. Coed tân yw’r ffynhonnell gwres cynaliadwy gorau yn y pen draw, gan ei fod wedi tyfu’n lleol mae ganddo fewnbynnau ynni isel ac mae’n adnewyddadwy. Mae Coetir Ffynone a Chilgwyn yn tyfu tua 2000 tunnell o bren bob blwyddyn.