Beth yw’r gwahaniaeth rhwng pren wedi’i drin a phren heb ei drin?

Pam trin pren?

Mae pren fel arfer yn cael ei drin i wella ei wydnwch ar gyfer defnydd allanol neu i’w amddiffyn rhag pla pryfaid.

Pa mor effeithiol ydy hyn?

Dros y blynyddoedd diwethaf mae llawer o’r cemegau triniaeth traddodiadol wedi cael eu hatal oherwydd eu gwenwyndra. Golyga hyn bod y cemegau triniaethau newydd yn llai effeithiol na’r rhai blaenorol.

Beth yw’r dewisiadau eraill?

Rydym yn argymell defnyddio coed sydd yn naturiol wydn fel conifferau Douglas a llarwydd. Gellir gwella’r gwydnwch ymhellach trwy ddewis opsiwn rhuddin (calon y goeden) yn unig. Byddem yn argymell hyn ar gyfer cladin yn benodol. Credir bod coniffer Douglas a llarwydd yn para 30-40 mlynedd pan gaiff ei ddefnyddio ar brosiectau allanol. Gellir defnyddio triniaethau eilaidd fel YakiSugi neu chwistrelli hylif olew ar y pren ar ôl iddo gael ei osod. Byddai’n rhaid defnyddio olew o’r fath yn rheolaidd yn unol ag argymhellion y gwneuthurwr sydd fel arfer pob 3-5 mlynedd.

Mathau o bren

Pren derw

Mae pren derw yn fwy gwydn eto, ond yn llawer mwy costus. Argymhellir derw ar gyfer prosiectau o werth uchel yn enwedig os daw i gysylltiad â’r ddaear. Os yw’r pren wedi’i gynllunio i fynd i’r ddaear, derw llosg yw’r opsiwn gorau.

Pren wedi’i baentio

Er nad yw wastad yn cael ei ystyried yn driniaeth i bren, defnyddiwyd paentio yn draddodiadol fel triniaeth bren oherwydd bod y paent yn amddiffyn y pren rhag y tywydd ac hefyd rhag bryfaid, a gellir ailbeintio yn ôl yr angen.

Pla Pryfaid

Os mai’r pryder yw y gall pryfaid ymosod ar y pren neu ei fwyta (er enghraifft mewn prosiectau adferol lle mae pry pren yn effeithio ar yr ardal), yna byddem wastad yn argymell i chi ofyn am cyngor arbenigol am yr opsiynau triniaeth gorau i’ch helpu chi i osgoi pla.

Os ydych chi’n bendant eich bod am gael pren wedi ei drin gallwn felino’ch pren a chydweithio â chwmni arall o Sir Benfro sef ‘Merlwood’ sydd â chyfleusterau addas i drin pren. Cysylltwch os oes angen y gwasanaeth hwn arnoch