Pa bren sy’n gwneud y coed tân gorau?

P’un a ydych chi’n defnyddio coed tân o bryd i’w gilydd mewn stôf neu’n dibynnol ar goed tân i gadw eich cartref yn gynnes ac yn glyd, mae’n dda gwybod pa bren sy’n gwneud y coed tân gorau. Yn aml bydd cynhyrchwyr yn gwerthu coed tân heb fawr o wybodaeth am y pren, felly gall fod yn heriol i wybod pa bren fydd yn gwneud y coed tân gorau i chi yn enwedig os ydych chi wedi gosod llosgwr coed yn eich cartref yn ddiweddar.

Yn y blog hwn byddwn yn trafod rhai o’r elfennau a fydd yn eich helpu i ddarganfod pa bren sy’n gwneud y coed tân gorau i chi.

Pren caled neu bren meddal?

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, y peth cyntaf y byddwn ni’n ei ofyn yw a ydych chi eisiau pren caled neu bren meddal. Felly gadewch i ni ddechrau trwy fod yn glir am beth a olygir wrth hynny.

Pren caled

Bydd llwythi pren caled gan ein cwmni gydweithredol yn cynnwys coed tân o goed fel onnen, helyg a derw, sy’n tyfu’n arafach gyda modrwyau mwy trwchus o fewn y goeden. Mae coed tân pren caled yn llosgi am fwy o amser ond gall fod yn anoddach cynnau tân gyda fe. Mae pren caled yn tueddu i fod yn drymach ond hefyd yn ddrytach i’w brynu.

Pren meddal

Daw coed tân pren meddal o’n conifferau Douglas neu goed llarwydd. Mae rhain yn tyfu’n llawer cyflymach ac felly mae’n bren llai trwchus. Mae coed tân pren meddal yn tueddu i fod yn ysgafnach o ran pwysau. Cyneuir tân yn llawer cyflymach gyda choed tân pren meddal na gyda phren caled ac mae’n llosgi’n fwy poeth ac yn gyflymach. Mae coed tân pren meddal yn opsiwn rhatach.

Yn aml mae pobl yn gofyn i ni pa un yw’r coed tân gorau: pren meddal neu bren caled? Does yr un yn ‘well’ na’r llall – mae’n dibynnu ar eich anghenion personol chi. Mae’n well gan rai pobl gael cymysgedd o’r ddau mewn stoc ac mae hyn yn caniatáu iddynt gynnau’r tân yn hawdd gyda phren meddal, yna symud ymlaen i bren caled i gynnal tân sydd wedi ei sefydlu. I rai defnyddiau, megis ar gyfer coginio bwyd, mae’r tân mwy poeth a grëir gan bren meddal yn rhagori.

Coed tân wedi ei aeddfedu

Pan fydd coed yn cael eu torri gyntaf cyfeirir atynt fel pren gwyrdd neu anaeddfed. Mae’r coed tân gorau yn cynnwys lefel lleithder isel. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn aeddfedu ein holl goed tân am ddwy flynedd, sy’n golygu ei fod yn cael ei storio dan do am amser hir. Dros amser, bydd y gwynt a’r haul yn sychu’r pren a bydd hyn yn creu gwell coed tân i chi eu losgi.

Pan fydd cwsmer yn archebu pren byddwn ni’n gofyn iddyn nhw pa hyd sydd ei angen arnynt, ac wedyn byddwn ni yn torri ac yn rhannu’r coed tân i gyd-fynd â’r angen. Bydd eich coed tân yn barod i’w llosgi ac os caiff ei gadw dan orchudd bydd yn parhau i sychu fwy.

Rydym bob amser yn argymell bod pobl yn prynu coed tân ymhell o flaen amser ei losgi, gan fod y galw wastad yn cynyddu yn ystod y tywydd oer neu wlyb. Ond yn bwysicach fyth, bydd torri a hollti coed tân yn ystod misoedd yr haf yn helpu i leihau lefelau y lleithder yn y pren sy’n golygu eich bod chi’n cael coed tân o ansawdd gwell a byddwch chi’n defnyddio llai.

Yn yr un modd â’r mwyafrif o bethau mewn bywyd, mae bod yn drefnus yn talu. Os oes angen storfa bren arnoch chi, rhowch alwad i ni, oherwydd gallwn hefyd gyflenwi’r rhain i helpu i gadw eich pren yn sych.

Mae’r coed tân gorau gyda chynnwys lleithder isel – rydym yn cyflawni hyn trwy ddulliau aeddfedu traddodiadol.

Maint y coed tân

Pan fyddwch chi’n archebu gennym ni byddwn ni yn holi am faint y goed tân sydd eu angen arnoch chi fel y gallwn ddarganfod beth yw’r coed tân gorau i chi. Bydd ein peiriannau’n torri pren o 25-50 cm fel arfer ond gallwn hefyd dorri i 20 cm am gost bach ychwanegol. Pam fod hyn yn bwysig? Oherwydd os ydych chi’n cael coed tân sydd mewn darnau rhy fawr efallai na fyddan nhw’n ffitio i mewn i’ch llosgwr neu’ch stôf, gan arwain at fwy o waith i chi eu torri yn llai.

Os yw’r darnau’n rhy fach ar gyfer maint eich llosgwr efallai y bydd yn fwy o waith i chi gadw’r llosgi yn gyson. Yn gyffredinol, byddem yn argymell y maint mwyaf sy’n ffitio yn eich llosgwr yn gyffyrddus, gan fod hyn yn galluogi darnau mor fawr ag y gallwch eu cymryd, a fydd yn llosgi’n araf ac yn effeithlon.

Rydyn ni’n tyfu, torri ac aeddfedu ein coed tân yng nghoetir Ffynone Gogledd Sir Benfro, Gorllewin Cymru.

Cynigwn gludiant yn rhad ac am ddim o fewn 7 milltir. Mae’r gwasanaeth cludiant rhad ac am ddim yn cynnwys y mwyafrif o leoedd yn Boncath, Capel Newydd, Abercych, Crymych, Llanfrynach, Glandŵr, Castell Newydd Emlyn, Hermon, Tegryn, Aberteifi, Eglwyswrw a Llandudoch. Mae tâl tanwydd i leoliadau y tu hwnt i hyn.

SIOPA COED TAN