Ein Prosiectau Cyfredol

Cyfuno rheolaeth y Coetir gyda bod yn fasnachwr pren

Er 2006 rydym wedi gweithio’n galed i ailsefydlu yr amrywiaeth naturiol o goed yng nghoetir Ffynone a Chilgwyn; teneuo a thorri i greu tirwedd mwy cytbwys gydag ystod o rywogaethau ac amrywiaeth o oedran coed. Rydym hefyd wedi gweithio i gynyddu a gwella’r mynediad i ymwelwyr a pheiriannau coedwigaeth, ochr yn ochr â datblygu agwedd masnachu pren y busnes.

Timber Merchant

Dychwelyd i rywogaethau coetir hynafol

Mae rhannau helaeth o’r coetiroedd yn PAWS , ac mae adfer safleoedd PAWS yn ôl i rywogaethau coetir hynafol, yn flaenoriaeth ledled y DU. Fel rhan o hyn rydym yn cymryd rhan mewn prosiect ymchwil hirdymor gydag Ymchwil i’r Goedwig a fydd yn monitro’r broses yn raddol dros genedlaethau.

Mae gwaredu graddol o’r canopi o gonwydd a’i ailsefydlu fel coetir llydanddail, yn creu heriau a chyfleoedd. Un her yw’r diffyg data cadarn ar beth yw’r arfer gorau ac felly rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ac yn arsylwi y canlyniadau. Mewn rhai ardaloedd rydym yn caniatáu adfywio naturiol gan greu cymysgedd o rywogaethau mwy amrywiol. Mewn meysydd eraill rydym wedi tan-blannu i arwain y cydbwysedd rhywogaethol tuag at y canlyniadau a ddymunir.

 

Y manteision i ni fel masnachwr coed – ac i’n cwsmeriaid

Mewn rhannau o’r coetir lle mae’r cnwd yn bennaf yn goed conifferau Douglas rydym yn teneuo yn rheolaidd, a ddefnyddiwn y pren wedyn yn y felin goed. Mantais hyn i ni fel masnachwr pren yw y gallwn chwilio’r coetir am goed sy’n cyd-fynd â’r archebion am bren, ac yna ddod o hyd i’r coed cywir ar gyfer prosiectau penodol. Mae hyn yn caniatáu i ni gyflawni archebion y gallai masnachwyr pren eraill ei chael yn anodd neu’n amhosibl.

Mae’r felin goed o fewn y coetir yn golygu bod ein cynnyrch o fewnbwn isel. Hefyd, mae teneuo’r coed yn araf ac yn sensitif yn golygu ein bod pob amser yn gweithredu yn ôl ein cynnyrch cynaliadwy (e.e. mae’r pren yn tyfu’n gyflymach nag yr ydym yn ei dorri i lawr). Golyga hyn os ydych chi’n chwilio am fasnachwr pren lleol cynaliadwy, rydyn ni’n hapus i helpu.

Fel menter Nid Er Elw, mae unrhyw elw a wnawn fel masnachwr pren neu drwy ein busnesau eraill yn cael ei fuddsoddi yn ôl i’r coetir.

Timber Merchant

Ymwneud â’r Gymuned

Rhoddwyd grant Cyd Coed i redeg prosiect cymunedol am 20 mlynedd, ac rydym wedi datblygu sawl agwedd arno. Rydym yn blaenoriaethu prynu lleol i helpu’r economi leol.

Mae hefyd yn bwysig i ni hyfforddi a chyflogi gweithwyr gyda amrywiaeth eang o sgiliau coedwigaeth ar gyfer gweithio o fewn ein busnes masnachwr pren ac o fewn y coetiroedd. Yn aml mae swyddi neu gyfleoedd hyfforddi gyda ni, felly os ydych chi’n chwilio am swydd edrychwch ar ein tudalen gyfleoedd neu anfonwch CV atom.

Yn y gorffennol, rydym wedi rhedeg diwrnodau agored, teithiau cerdded gwybodaeth a sgyrsiau. Anogir pobl leol i gymryd rhan a datblygu prosiectau cynaliadwy ar y safle, ochr yn ochr ag ymdrechion y Gymdeithas Gydweithredol, i gynhyrchu menter gynaliadwy.

Anogir pobl leol i gymryd rhan

Cynyddu nifer y cerddwyr a’r ymwelwyr

Mae mynediad cyhoeddus o amgylch y coed wedi cynyddu’n fawr, gyda lleoedd parcio newydd a mynedfa wedi’i lefelu i’w gwneud yn fwy addas ar gyfer ymwelwyr llai abl. Hefyd mae yna nifer o feinciau er mwyn gorffwyso yn rheolaidd.

Yn ogystal â hyn, mae nifer o draciau newydd yn cysylltu gyda’r llwybrau blaenorol, a thrwy hynny yn creu amrywiaeth o grwydradau o wahanol hyd a her. Mae yna filltiroedd o draciau i’w harchwilio sy’n cysylltu’r coed ar lwybrau cylchol. Rydym hefyd wedi creu ffordd gerdded osgoi o amgylch y felin goed, i gadw cerddwyr yn ddiogel trwy osgoi ardal masnach pren y coetiroedd.

Merlota

Mae’r defnydd prin o cerbydau o fewn y coetir yn golygu bod 325 erw o goetir delfrydol i ferlota. Rydym yn gweithio gyda marchogion lleol i gefnogi’r weithgaredd hon ac i sicrhau bod yr holl lwybrau merlota trwy’r coed yn agored ac yn ddiogel (cysylltwch â BHS i gael dolenni lleol).

Mae lleoedd parcio ceir ychwanegol ar wahân i’r prif faes parcio sy’n addas ar gyfer bocsys ceffylau – cysylltwch â Chymdeithas Ceffylau Prydain i gael mwy o wybodaeth.

Beicwyr Mynydd

Oherwydd y tir garw gyda rhannau serth sy’n mynd ar y goriwaered, mae ein coetir wedi denu grŵp lleol o feicwyr brwd. Rydym yn gweithio i’w cefnogi i ddatblygu llwybrau ar gyfer pob oedran a lefel sgil yn yr ardal sydd ger ffordd y cyngor a’r prif faes parcio – yr ochr sydd i’r gwrthwyneb o’r felin goed masnachu pren. [Gweler y map yma.]

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Facebook.

Grwpiau Cymunedol Eraill

Mae yna hefyd ystod o sefydliadau partner sy’n defnyddio safleoedd yn y goetir ar gyfer prosiectau unigol a pharhaus. Mae hyn yn cynnwys teithiau cerdded ecolegol gyda Growing Better Connections. Mae gyda ni hefyd bartneriaeth gyda grŵp hyrwyddo iechyd da Reconnect with Nature.

Rydym yn eu cefnogi i ddatblygu safle i hyfforddi hwyluswyr Lles Mewn Natur / Wellbeing in Nature i helpu pobl a fyddai’n elwa o’r profiad adfywiol a chadarnhaol o fod yn y coetir. Mae’r hyfforddiant wedi’i ddyfeisio gyda Coed Lleol a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Picture: Julian McKenny

Perfformiad diweddar gan y grwp celfyddydol Maynard, Abercych.

Digwyddiadau a chynulliadau celfyddydol

Rydym hefyd yn datblygu ardal i gefnogi artistiaid lleol, cerddorion a churaduron creadigol i gynnal digwyddiadau ar safle amffitheatr naturiol sydd yn y coed.

Prosiect ‘Edible Edges’

Prosiect ‘Edible Edges’

Arolwg dyraniad safle

Cynllunio/mapio

Lluosogi planhigion

Lluosogi planhigion

Fel rhan o brosiect Ymwneud â’r Gymuned, rydym wedi creu gardd goedwig a thirweddau bwyd ar hyd rhai o ymylon y trac. Caent eu plannu â llwyni ffrwythau a choed, perlysiau a phlanhigion defnyddiol a bwytadwy eraill, sy’n addas ar gyfer canopi isaf a llennyrch y coetir sydd wedi eu gorchuddio’n barhaol.

Mae’r felin goed masnachu pren yn cefnogi’r prosiect drwy gyfrannu pren mân, a logiau i adeiladu gwlâu hugle a thalpiau pren sy’n cadw strwythur y gwelyau ac hefyd wedi darparu mainc.

Anogir y gymuned i gasglu eitemau bwytadwy o’r gerddi a helpu gyda chwynnu a chynnal i gadw’r gerddi hyn yn barhaus. Os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect hwn, cysylltwch â info@growingheart.co.uk.

Arolwg dyraniad safle

Cynllunio/mapio

Lluosogi planhigion

Lluosogi planhigion

Gwaith cloddio/cneifio coed

Pyst o safle plannu

Paratoi’r ardaloedd plannu

Plannu gyda’r cyhoedd

Creu Incwm a Bywoliaeth

Coedwigaeth weithredol yw’r cysyniad tu ôl i’r prosiect hwn, gan mai dyma sut rydyn ni’n trawsnewid amgylchedd y coetir ac yn ariannu’r mwyafrif o prosiectau eraill.

Ein nod yw cyflenwi cynhyrchion pren gan gynnwys coed tân, pren mân ac ystod eang o gynhyrchion pren wedi eu llifio i’r gymuned mor lleol â phosibl, ac mae unrhyw elw yn cael ei fuddsoddi yn ôl i’r Gymdeithas Gydweithredol i ariannu mentrau newydd.